அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2041/10 2017-10-17 Reserved for Ministry of Ports and shipping  |  සි   E  
2041/11 2017-10-17 Presidential Secretariat - Order to appoint Mr.H. M. G. Seneviratne, Mr. J. Wijeratna, Mr. K D N R. Asoka Mr. N. A. S. Kumara as Secretaries to Ministries with effect from 02.10.2017  |  සි   E  
2041/12 2017-10-17 Land Acquisition - Gangalagamuwa, Kalawana D/S Division, Ratnapura District  |  සි   E  
2041/13 2017-10-17 Land Acquisition - Pahala Bambawa, Galewela D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2041/14 2017-10-17 Land Acquisition - Hombawa Kospotha, Galewela D/S Division, Matale District - Ranwediyaya Kospotha, Galewela D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2041/15 2017-10-17 Land Title Settlement Department - Ambalanwatta, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510234  |  සි   E  
2041/16 2017-10-17 Land Title Settlement Department - Samanpura Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District - Cad.Map No. 420213  |  සි   E  
2041/17 2017-10-17 Land Title Settlement Department - Meemure Wasama, Ududumbara D/S Division, Kandy District - Vide Settlement No. 3842  |  සි   E  
2041/18 2017-10-17 Sri Lanka Institute of Architects - Amended by Ex. Gaz. No. 1873/07 of July 30, 2014 and Ex. Gaz. No. 2036/42 of 15.09.2017 and the Substitution of the said Regulations of the Sri Lanka Institute of Architects  |  සි   E  
2041/01 2017-10-16 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange with effect from 16.10.2017 to 22.10.2017  |  සි   E  
2041/02 2017-10-16 Land Acquisition - Tahalahagama, Athuraliya D/S Division, Matara District and two other acquirements in Kandy & Matara Districts  |  සි   E  
2041/03 2017-10-16 Land Acquisition - Morawaka, Kotapola D/S Division, Matara District and three other acquirements in Matara, Kegalle & Kaluthara Districts (S only)  |  සි   E  
2041/04 2017-10-16 Land Acquisition - Walasgala & Pathegama, Dickwella D/S Division, Matara District and Pahala Bope, Padukka D/S Division, Colombo DIstrict (S only)  |  සි   E  
2041/05 2017-10-16 Land Acquisition - Malimbada, Malimbada D/S Division, Matara District and three other acquirements in the Districts of Kandy, Kurunegala & Badulla (S only)  |  සි   E  
2041/06 2017-10-16 Land Acquisition - Mullegama, Nawagatthegama D/S Division, Puttalam District and three other acquirements in the Districts of Gampaha & Kandy (S only)  |  සි   E  
2041/07 2017-10-16 Land Acquisition - Atulugama, Dehiowita D/S Division, Kegalle District and two other acquirements and Amendment to the Gaz. Ex. No. 1886/48 of 30.10.2014 by the Ministry of Lands (S only)  |  සි   E  
2041/08 2017-10-16 Land Acquisition - Jaffna Tow, Jaffna D/S Division, Jaffna District  |  සි   E  
2041/09 2017-10-16 Ministry of Power & Renewable Energy - Order under Ceylon Electricity Act, to acquire the land in Namaluwa, Dompe D/S Division, Gampaha District  |  සි   E  
2040/47 2017-10-14 Land Acquisition - Watareka, Homagama D/S Division, Colombo District  |  සි   E  
2040/41 2017-10-13 Land Acquisition - Compensation for the land acquired in Udupila, Mahara D/S Division, Gampaha District  |  සි   E  
2040/42 2017-10-13 Land Acquisition - Beraleliya, Welipitiya D/S Division, Matara District an An Amendment to the Gaz. Ex. No. 1998/09 of 10.10.2016, Atthanagalla D/S Division  |  සි   E  
2040/43 2017-10-13 Ministry of National Policies & Economic Affairs - Notify the Operational date as 01.11.2017 for the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017 and Gaz. Ex. No. 2036/32 is revoked  |  සි   E  
2040/44 2017-10-13 Ministry of City Planning & Water Supply - Order to acquire the land for the construction of Denagamuwa underground reservior of Alawwa-Polgagawela-Pothuhera Integrated Water Supply Project Panaliya, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2040/45 2017-10-13 Land Acquisition - Karadiyamulla, Imbulpe D/S Division, Rathnapura District  |  සි   E  
2040/46 2017-10-13 Land Acquisition - Amendment, Thembiliyana, Kuruwita D/S Division, Ratnapura District  |  සි   E