පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
12/2021 2021-06-14 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment) සි  |   E
11/2021 2021-05-27 Colombo Port City Economic Commission සි  |   E
09/2021 2021-05-13 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
10/2021 2021-05-13 Inland Revenue (Amendment) සි  |   E
01/2021 2021-01-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment) සි  |   E
02/2021 2021-01-18 Employment of Women, Young Persons and Children (Amendment) සි  |   E
03/2021 2021-01-18 Minimum Wages (Indian Labour) (Amendment) සි  |   E
04/2021 2021-01-18 Factories (Amendment) සි  |   E
05/2021 2021-01-18 Penal Code (Amendment) සි  |   E
06/2021 2021-01-18 Evidence (Amendment) සි  |   E
07/2021 2021-01-18 Bail (Amendment) සි  |   E
08/2021 2021-01-18 Intellectual Property (Amendment) සි  |   E
07/2020 2020-12-10 Appropriation සි  |   E
06/2020 2020-11-20 Appropriation සි  |   E
00/2020 2020-10-29 20th Amendment to the Constitution (NEW) සි  |   E
02/2020 2020-10-12 Finance (Amendment) සි  |   E
03/2020 2020-10-12 Nation Building Tax (Amendment) සි  |   E
04/2020 2020-10-12 Economic Service Charge (Amendment) සි  |   E
05/2020 2020-10-12 ports and Airports Development Levy (Amendment) සි  |   E
01/2020 2020-02-26 Institute of Environmental Professionals, Sri Lanka (Incorporation) සි  |   E
23/2019 2019-11-18 Chamber of Construction Industry of Sri Lanka (Incorporation) සි  |   E
24/2019 2019-11-18 Prevention of Offence Relating to Sports සි  |   E
22/2019 2019-11-15 National Innovation Agency සි  |   E
18/2019 2019-10-31 Excise (Amendment) සි  |   E
19/2019 2019-10-31 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E