ගැසට් පත්‍ර
gazette date


I කොටස
  • ප්‍රකාශන, පත්කිරීම්, රජයේ නිවේදන, මිල පාලන දැන්වීම්, මහ බැංකුවේ දැන්වීම් සහ ගිණුම් ප්‍රකාශන, ආදායම් හා වියදම් වාර්තා, දෙපාර්තමේන්තු දැන්වීම්, නැවියන්ට දැන්වීම්, සුරාබදු ආඥාපනත පිළිබඳ දැන්වීම්
  • තනතුරු - ඇබෑර්තු, විභාග, විභාග ප්‍රතිඵල
  • දැන්වීම්, බඩු බාහිරාදිය ආදිය විකිණීම්
  • වෙළඳ ලකුණු පිළිබඳ දැන්වීම් හා නිවේදන, පේටන්ට් බලපත්‍ර පිළිබඳ නිවේදන
(I) ඡේදය - සාමාන්‍ය
(IIඅ) ඡේදය - පළකිරීම්
(IIආ) ඡේදය - පළකිරීම්
(III) ඡේදය - වෙළඳ ලකුණු සහ පේටන්ට් බලපත්‍ර පිළිබඳ දැන්වීම්
II කොටස
  • සම්මත වූ පනත්, පනත් කෙටුම්පත්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැන්වීම්, ඇපැල් උසාවියේ දැන්වීම්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අපරාධ නඩු සැසි නිවේදන, දිසා අධිකරණ හා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ දැන්වීම්, පිස්කල් මාර්ෂල්වරුන් පත් කිරීම්, පිස්කල් විකිණීම පිළිබඳ දැන්වීම්, බූදල් නඩු දැන්වීම්, නොතාරිස් ලැයිස්තු, විවිධ දැන්වීම්
අධිකරණ
III කොටස
  • ඉඩම් නිරවුල් කිරීම පිළිපඳ දැන්වීම්, ආණ්ඩුවේ ඒජන්තවරුන් විසින් ඉඩම් විකිණීම, ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ නිලධාරි විසින් ඉඩම් විකිණීම, ඉඩම් රජයට ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්, ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ දැන්වීම්, ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම්, ඉඩම් හිමි ගැමි ක්‍රමය යටතේ ඉඩම් දීම, ඉඩම් පිළිබඳ විවිධ දැන්වීම්
IV කොටස
  • ප්‍රකාශන, පත්කිරීම්, පළාත් සභා නිවේදන, අතුරු ව්‍යවස්ථා, තනතුරු ඇබෑර්තු, විභාග, විභාග ප්‍රතිඵල, ටෙන්ඩර් දැන්වීම්, බඩු බාහිරාදිය විකිණීම, රේන්ද විකිණීම, විවිධ දැන්වීම්
  • තනතුරු-ඇබෑර්තු, විභාග, විභාග ප්‍රතිඵල, පළාත් පාලන නිවේදන, අතුරු ව්‍යවස්ථා, පළාත් පාලන සභා ඡන්ද ආඥාපනත යටතේ දැන්වීම්, ආදායම් හා වියදම් ප්‍රකාශන, අයවැය ලේඛන, දේපළ විකිණීම, විවිධ දැන්වීම්
IV (අ) - පළාත් සභා
IV (ආ) - පළාත් පාලනය
V කොටස
  • ශ්‍රී ලංකාව තුල මුද්‍රණය කරන ලද සහ මුද්‍රණ කරුවන් සහ ප්‍රකාශකයන් සඳහා වන ආඥාපනත (179 පරිච්ඡේදය) යටතේ ලියාපදිංචි කරන ලද පොත්පත්
පොත්පත් පිළිබඳ ත්‍රෛමාසික ප්‍රකාශනය
VI කොටස
  • ජූරි සභිකයන්ගේ හා උපදේශකවරුන්ගේ නාමාවලිය
ජූරි සභිකයන්ගේ හා උපදේශකවරුන්ගේ නාමාවලිය