තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, 2016 අංක 12 S E T
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පනත, අයදුම්පත GO
 
නම්කළ නිළධාරී රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව,
ගංගානි ලියනගේ මිය
රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති
   011 2691460 
   011 2698653
   govtpress.rti@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරි රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව,
නීතිඥ H.D අජිත් බන්දුල මයා
නීති නිළධාරි (අතිරේක රාජකාරි ආවරණය)
   011 2694656 
    -
   govtpress.rti@gmail.com