පනත් කෙටුම්පත්

දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2021-03-01 ''Matara Season'' Organization (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-24 Institute of World Life Line Yoga (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-24 Ruhunu Awakening Organization (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-24 Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Incorporatio) - Bill සි  |   E
2021-02-24 White Rose Founndation (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-23 Roshan Ranasinghe Janasagana Foundation (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-23 Sathya Sri Ghanapathi Bhakthi Janasewa Foundation (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-23 Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-02-16 Sri Balabhivurdhi Wardana Samithiya (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-16 Ruhunu Awakening Organization (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-16 White Rose Foundation (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-16 Institute of World Life Line Yoga (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-15 Sathya Sri Ghanapathi Bhakthi Jana Sewa Foundation (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-15 Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-10 Sri Lanka Land Development Corporation (Amendment) - GS සි  |   E
2021-02-10 Roshan Ranasinghe Janasahana Foundation (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-02-09 Muslim Marriage and Divorce (Repeal) - Bill සි  |   E
2021-02-09 Marriages (General) (Amendment) - Bill සි  |   E
2021-02-01 Muslim Marriage and Divorce (Repeal) - GS සි  |   E
2021-02-01 Marriages (General) (Amendment) - GS සි  |   E
2021-01-20 Sri Shakyasinharama Viharastha Karyasadhakasanvidanaya (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-01-20 Rathanatissa Peace Foundation (Incorporation) - Bill සි  |   E
2021-01-11 Sri Shakyasingharama Viharastha Karyasadhaka Sanvidanaya (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-01-11 Rathanatissa Peace Foundation (Incorporation) - GS සි  |   E
2021-01-07 Declaration of Assets and Liabilities (Amendment) - Bill සි  |   E